Informacje ogólne

Jaki to jest egzamin i dla kogo jest przeznaczony?

Egzamin CNaVT jest oficjalnym, międzynarodowym egzaminem Języka Niderlandzkiego jako Języka Obcego, dla osób uczących się tego języka na całym świecie. Egzamin, na zlecenie Niderlandzkiej Unii Językowej, przygotowują pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium (Katholieke Universiteit Leuven).


Gdzie, kiedy, jak i ile?

Egzaminy CNaVT są przeprowadzane raz do roku, na początku maja, w kraju kandydata, przez egzaminatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (najczęściej jest to nauczyciel języka niderlandzkiego). Zgłoszenia na egzamin należy kierować bezpośrednio do nauczyciela języka niderlandzkiego lub instytucji przeprowadzającej taki egzamin. Egzaminator wysyła formularze zgłoszeniowe do sekretariatu CNaVT, w terminie do 20 marca każdego roku. Egzamin jest przeprowadzany w placówce, która przyjmowała zgłoszenie, w terminie wyznaczonym przez egzaminatora, z zastrzeżeniem pierwszych dwóch tygodni maja każdego roku.


Jak kandydaci mogą przygotować się do egzaminu?

Na naszej stronie internetowej, w zakładce "wzory egzaminów CNaVT" znajdują się przykłady testów egzaminacyjnych na wszystkich poziomach. Egzaminator może również przygotować kandydatów do egzaminu, korzystając z testów umieszczonych w bazie danych testów CNaVT, która jest dostępna jedynie dla nauczycieli.


Jak przebiega egzamin?

Egzamin składa się z trzech części. Część A zawiera zadania na rozumienie ze słuchu z wykorzystaniem nagrań audio. W części B sprawdzane są kompetencje kandydata w zakresie czytania i pisania. W części C kandydat powinien wykazać  się umiejętnością mówienia na danych poziomie. Części A i B są przeprowadzane w grupie, natomiast część C jest przeprowadzana indywidualnie dla każdego kandydata. Część ustna odbywa się w formie rozmowy kandydata z egzaminatorem, która jest nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.


Kto ocenia egzamin i kiedy są wyniki?

Wszystkie egzaminy są wysyłane bezpośrednio do centrali CNaVT i oceniane w czerwcu przez osoby specjalnie w tym celu przeszkolone. Kandydaci i egzaminatorzy otrzymują wyniki w lipcu. Kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikat.

 

Więcej informacji?

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.cnavt.org